BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 822/LĐTBXH-LĐTL
V/v thuế thu nhập đối với quỹ dự phòng tiền lương và xây dựng đơn giá tiền lương năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ quy định của Chính phủtại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004;Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 và Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày05/9/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơquan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết địnhthành lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt:

1. Chỉ đạo các công ty 100% vốnnhà nước thuộc quyền quản lý sớm thực hiện việc xây dựng đơn giá tiền lương vàquỹ tiền lương năm 2009 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hộiđồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc:

- Đối với công ty nhà nước thựchiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Đối với công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội;

- Đối với công ty mẹ và các côngty con trong Tập đoàn kinh tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trong khi chưa có quyết địnhchính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh cáccông ty tạm ứng tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương và quỹ tiền lươngnăm 2008 để trả cho người lao động và thành viên Hội đồng quản trị, thành viênHội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc công ty.

3. Tổng hợp, báo cáo về Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội tình hình đăng ký đơn giá tiền lương, thẩm địnhquỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thànhviên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2009 và tình hìnhthực hiện năm 2008 về lao động, tiền lương, thu nhập của các công ty thuộcquyền quản lý theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.

4. Về xác định thuế thu nhập đốivới quỹ dự phòng tiền lương, ngày 03/3/2009 Bộ Tài chính có công văn số 2349/BTC-TCT trả lời, tiếp thu ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề việc loại trừ khoản thu nhập tính thuế đối với quỹ dự phòng tiền lương để bổsung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Nội dung sửa đổi này được quy địnhtại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và được ápdụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 trở đi. Riêng đối với công ty nhà nước trongnăm 2007, 2008 đã trích lập quỹ dự phòng trong khung quy định của Nhà nước thìkhoản dự phòng này cũng được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội gửi kèm theo công văn 2349/BTC-TCT nêu trên, đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơquan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Chủ tịch Hội đồng quản trị TổngCông ty hạng đặc biệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định củaNhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ TĐTL (20)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc