BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với xe ô tô biếu tặng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại phiếu trình Bộngày 14/1/2013 về việc giao Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bình Dươngtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 302/VPCP-KTTH ngày10/1/2013 về việc miễn lệ phí trước bạ 01 xe ô tô là quà tặng của Trung tâmnhân đạo Quê hương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 8, Chương 3, Thông tư số 124/2011/TT-BTCngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”

- Tại công văn số 302/VPCP-KTTH ngày 10/1/2013 của Văn phòngChính phủ về việc miễn lệ phí trước bạ xe ô tô là quà tặng của Trung tâm nhânđạo Quê hương hướng dẫn:

“Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại côngvăn số 3828/UBND-KTTH ngày 26/12/2012 về việc miễn thu lệ phí trước bạ 01 xe ôtô đã qua sử dụng (hiệu Lexus GX470) do Ông Cường Trung (Việt kiều Mỹ) tặngTrung tâm nhân đạo Quê hương để phục vụ hoạt động nhân đạo và hỗ trợ công tácnuôi dạy trẻ em khuyết tật, trẻ em mô côi của Trung tâm, Thủ tướng Chính phủđồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại công văn số3828/UBND-KTTH nêu trên và giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế xử lý cụthể”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp xe ô tô hiệu ToyotaLexus GX470 của Trung tâm nhân đạo Quê Hương nhận quà tặng từ Việt Kiều tại Mỹđược Thủ tướng Chính phủ đồng ý miễn nộp lệ phí trước bạ theo Khoản 6, Điều 8,Thông tư số 124/2011/TT-BTC nêu trên thì Trung tâm nhân đạo Quê Hương khôngphải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô với cơ quannhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn