BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ------------

Số: 822/TCT-CS
V/v: chính sách thuế môn bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22683/CT-HTr ngày25/12/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế môn bài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày30/8/2002 của Chính phủ quy định: "Cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế".

Tại điểm 2 Mục VI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn: "Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh".

Tại điểm 2 Phần K Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn "Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này."

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, từ ngày 1/7/2007, việc kê khai, nộp thuế môn bài thực hiện theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC. Đối với trường hợp người nộp thuế được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/8/2009, bắt đầu hoạt động kinh doanh ngày 28/8/2009, được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 2/9/2009 thì người nộp thuế nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh (tháng 8) theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục VI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC. Kiến nghị của Cục thuế về thời hạn nộp thuế môn bài, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương