BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 3001/CT-THDT ngày 06/12/2006 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về địa bàn được hưởng ưu đãi đầutư:

Trường hợp một số huyện thuộc tỉnh Gia Lai có tên trong Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn(Danh mục B) và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Danh mục C) ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ nhưng đã chia tách thành các huyện mới từ năm 2000 thì các huyện mới này vẫn thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (Danh mục B) và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Danh mục C).

2. Ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng được thành lập trước và sau khi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 308/TCT-PCCS ngày 16/01/2007 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương