BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8220/TCHQ-GSQL
V/v thuê gia công nội địa

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty May Nhà Bè -CTCP.
(Đ/c: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công vănsố 153/NBC ngày 29/5/2014, công văn số 150/NBC ngày 27/5/2014 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP v/v đề nghị hướng dẫnviệc thuê các Công ty thành viên, Công ty cổ phần, Công ty liên kết thực hiệngia công nội địa cho Tổng Công ty các sản phẩm may mặc có nguồn nguyên liệu từkho bảo thuế của chính Tổng Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy địnhvề kho bảo thuế tại khoản 12 Điều 4, khoản 2 Điều 46 Luật Hải quan; Điều 28Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 50 Thông tưsố 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu đưa vào khobảo thuế để sản xuất hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp có kho bảo thuế,chưa phải nộp thuế. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu đưa vào kho bảo thuếđược thực hiện theo quy định đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàngxuất khẩu. Trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu từ khobảo thuế của Công ty mà phát sinh việc thuê gia công trong nội địa tại các Côngty thành viên, Công ty liên kết yêu cầu Công ty phải thể hiện rõ ràng, cụ thểtrong hệ thống sổ sách, chứng từ theo dõi việc xuất kho, nhập kho.

2/ Căn cứ quy địnhtại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;khoản 4 Điều 50 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thìCông ty phải có trách nhiệm tổ chức quản lý kho bảo thuế; phối hợp chặt chẽ vớicơ quan hải quan trong việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát định kỳ cũngnhư đột xuất của cơ quan hải quan. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theođúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quantrả lời để Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh