TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8221/CT-TTHT
V/v: hóa đơn xuất trả lại hàng hóa nhập khẩu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Côngty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà
Đ/chỉ: Số 4 Lô A Trường Sơn – P.15 – Q.10 – TP.HCM
Mã số thuế: 0302375710

Trả lời văn thư số 37/CV-VH 2012 ngày 19/10/2012của Công ty về hóa đơn xuất trả lại hàng hóa nhập khẩu, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2.8 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính) quy định:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuấthóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóakhông đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khixuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõhàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn,khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hànghóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGTtheo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng vàbên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

+ Tại Tiết c Khoản 2 Điều 3 quy định loại và hìnhthức hóa đơn như sau:

“Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt độngkinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phithuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theothông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có nhập khẩumặt hàng thuốc tân dược (sản phẩm FOSTIMON) từ nước ngoài nhưng do hàng hóanhập khẩu không đạt chất lượng theo yêu cầu nên Công ty đã có thỏa thuận vớinhà cung cấp nước ngoài xuất trả lại hàng hóa bị hư hỏng thì khi xuất trả lạihàng, Công ty phải làm thủ tục xuất khẩu với cơ quan Hải quan, sử dụng hóa đơnxuất khẩu để xuất trả hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4
- Phòng Pháp Chế;
- Web Cục Thuế
- Lưu: HC, TTHT.
2419-256376/2012 tta

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga