VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8222/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Trị (công văn số 2525/UBND-CN ngày 04 tháng 9 năm 2009); ý kiến cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7122/BKH-KCHT &ĐT ngày 17 tháng 9 năm2009), Giao thông vận tải (công văn số 6574/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 9 năm2009), Tài chính (công văn số 14189/BTC-ĐT ngày 07 tháng 10 năm 2009) và Vănhóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3246/BVHTTDL-DSVH ngày 29 tháng 9 năm2009) về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ HiềnLương, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc đầu tư xâydựng quốc lộ 1A đoạn tránh Khu di tích đôi bờ Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị; giaoBộ Giao thông vận tải sớm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 7691/VPCP-ĐP ngày 02 tháng 11 năm 2009. Trước mắt, BộGiao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường tổ chức, đảm bảo antoàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại tại Khu di tích nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý