BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8227/BTC-NSNN
V/v phân bổ kinh phí để thực hiện gói trợ cấp gia đình.

Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương binh hội;

Về đnghịBộ Tài chính, cân đối ngân sách và cấp kinh phí để chi trả cho các đối tượng hưởnglợi thuộc các chính sách hiện hành 6 tháng cui năm cho các tỉnh thực hiện dự án Tăng cường hệ thống trợgiúp xã hội Việt Nam nêu tại Công văn số 2207/LĐTBXH-BQLDAWB ngày 09/6/2015 củaBộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướngChính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hànhQuyết định số 4043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 về giao dự toán thu, chi ngân sáchnhà nước năm 2015 cho các địa phương, trong đó đã b trí kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội nêu trên, cụ thể:

- Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội: Đã bố trí dự toán 8.882 tỷđồng (bố trí cân đối NSĐP 3.982 tỷ đồng; dự phòng lĩnh vực NSTW 4.900 tỷ đồng).Trong 6 tháng đầu năm ngoài số bố trí cân đối NSĐP, Bộ Tài chính đã b sung có mục tiêu cho các địa phương3.328 tỷ đng.

- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh: Đã bố trí dự toán bổ sungcó mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 1.872,2 tỷ đng. Trong 6 tháng đầu năm ngoài số bốtrí dự toán bổ sung có mục tiêu, Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu cho các địaphương 111,762 tỷ đồng.

- Kinh phí hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã bốtrí dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địaphương 615,826 tỷ đồng. Địa phương chủ động rút dự toán ngân sách để thực hiệnchính sách.

- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo: Đã bố trí dự toán 1.900 tỷ đồng (dựphòng lĩnh vực NSTW). Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sáchcác địa phương vào tháng đầu quý, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bổsung có mục tiêu 2 lần cho các địa phương là 905,608 tỷ đng.

Như vậy, Ngân sách trung ương đã cân đối bố trí dự toán ngaytừ đầu năm 2015 và đảm bảo cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng thụhưởng các chính sách an sinh xã hội thuộcDự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội ViệtNam.

Bộ Tài chính trả lời đ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội biết và chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục QLN và TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn