BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 823/LĐTBXH-TL
V/v chế độ tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình

Trả lời công văn số 32/CV-XSKT ngày 23/02/2007 củaCông ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, ngày 30/5/2003 Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội đã ban hành Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nêu trên. Tính đến thời điểm hiện nay, hai văn bản nêu trên vẫn còn hiệu lực thi hành. Riêng công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29/12/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp không mang tính chất pháp quy mà chỉ mang tính chất hướng dẫn về nghiệp vụ để các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xây dựng quy chế trả lương đối với người lao động.

Việc xây dựng quy chế trả lương trong công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong công ty nhà nước.

2/ Theo quy định của Nhà nước hiện nay thì các cán bộ được phân công kiêm nhiệm thêm chức vụ thuộc các Đoàn thể khác như Bí thư chi Bộ, Chủ tịch Công đoàn không được hưởng các mức phụ cấp quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân