UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/SXD-KTTH
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT .

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinhdoanh Bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thôngtư liên tịch số01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 được ký kết giữa Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủtục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CPnga ̀y 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Nhà ở (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT);

Căn cứ Công văn số 1948/UBND-KTN ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triểnkhai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thànhtrong tương lai,

Đề nghị các Doanhnghiệp kinh doanh bất động, các Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thựchiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT , các quy định về:

- Nguyên tắc thựchiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 4.

- Loại nhà ở hìnhthành trong tương lai được thế chấp được quy định tại Điều 5.

- Điều kiện nhà ở hìnhthành trong tương lai được thế chấp được quy định tại Điều 6.

- Quyền và nghĩa vụcủa doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 10.

- Quyền và nghĩa vụcủa Sàn giao dịch bất động sản đối với nhà ở thương mại thế chấp được quy địnhtại Điều 11.

- Trách nhiệm củaSở Xây dựng được quy định tại Điều 31.

Nay Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Longthông báo đến các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Sàn giaodịch bất động sản trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện theo đúngquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Sở TN&MT;
- NHNN Việt Nam CNVL;
- BGĐ Sở;
- Website SXD VL;
- Lưu: VT, P.KTTH.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình