BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823 TCT/PCCS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 135/2004/CT /ĐTNN ngày 06 tháng 02 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Phần H Thông tư số 120/003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2004 và thay thế Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 (nêu trên)... Các quy định trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.”

Căn cứ vào hướng dẫn trên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 bãi bỏ quy định tại điểm 3 Mục VI Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính: các doanh nghiệp có hành vi gian lận số tiền hoàn thuế từ 5 triệu đồng trở lên thì “không được xem xét hoàn thuế trong thời gian 12 tháng kể từ khi cơ quan thuế phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận thuế”. Việc xử lý khai man, trốn thuế, gian lận trong hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại điểm 3, Mục I, Phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương