BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/TCT-PCCS
V/v: Xin miễn thuế nhà trọ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục thuế nhận được công văn không số ngày 4/1/2007 của Bà Huỳnh Thị Vỹ Ngôn về việc xin miễn thuế nhà trọ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 29 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 hướng dẫn: "Hàng hóa, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước. Thu nhập được xác định bằng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ đi (-) chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh đó.

Hộ kinh doanh có mức thu nhập thấp không phải nộp thuế GTGT do Chi cục thuế phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế kiểm tra, xác định, lập danh sách và thông báo bằng văn bản cho hộ kinh doanh biết"

Tại Điểm 6.2 Khoản 6 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế"

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục thuế huyện Tân Thành xem xét xác định mức thu nhập thực tế của hộ Bà Huỳnh Thị Vỹ Ngôn và xem xét giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bà Huỳnh Thị Vỹ Ngôn (Tổ 10, ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương