BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

Số: 823/TCT-TNCN

V/v: chính sách thuế TNCN đối với công ty cổ phần có cổ đông trong công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công thông tin điện tử Chính phủ.

Tổng cục Thuế nhận được câu hỏi của Bà Trần Thị Thanh Mai thông qua Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ hỏi về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với cổ đông trong công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân khác, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 4 .1 , mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn: "Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán"

- Tại điểm 1.2.3, mục II, phần D trong Thông tư nêu trên hướng dẫn:

"Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất 0,1% hay 20% đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Căn cứ để xác định số thuế khấu trừ là giá chuyển nhượng chưa trừ các khoản chi phí nhân (x) với thuế suất 0,1%"; "Trường hợp chứng khoán chưa niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán mà tổ chức phát hành chứng khoán không uỷ quyền quản lý danh sách cổ đông cho công ty chứng khoán thì tổ chức phát hành chứng khoán chịu trách nhiệm khấu trừ thuế"

- Tại điểm 2c, mục II Công văn số 42/BTC-TCT ngày02/01/2009 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán nêu: "Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế.

Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyên nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.

Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với công ty phát hành chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.

Công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng và kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính."

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, cổ đông trong công ty chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác thì Công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN với thuế suất 0,1 % trên tổng giá trị chuyển nhượng theo hợp đồng do cá nhân xuất trình. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế gửi đến Công thông tin điện tử Chính phủ và đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông báo đến bạn đọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bà Trần Thị Thanh Mai
Đ/c: số 438 B1 Phan Văn Hân, P.17- Q. Bình Thạnh – Tp. HCM
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?