BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8231/BTC-HCSN
V/v xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước.
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các Ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạchtổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủtướng Chính phủ ban hànhKế hoạch của Chínhphủ tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc xâydựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hànhHiến pháp như sau:

I. Về nội dung chi và mức chi:

1. Đối với Ủy banthường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy bancủa Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủybanthường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội: Áp dụng định mức quyđịnh tại Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 củaỦy ban thường vụ Quốc hội về một số chế độ chitiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức khác:

2.1/ Chi thực hiện các nội dung tại khoản 1 mục II bản kếhoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (tổ chức giới thiệu,tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp):

a) Chi tổ chức hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nộidung, ý nghĩa của Hiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chếđộ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập.

b) Chi tập huấn về nội dung Hiến pháp: Thực hiện theo mứcchi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chínhquy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nướcdành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

b) Chi tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩacủa Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhândân; chi phổ biến giới thiệu nội dung của Hiến pháp tới người Việt Nam ở nướcngoài, cơ quan, tổ chức quốc tế; chi tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp:Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày27/1/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở.

d) Chi biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiêncứu, giảng dạy về Hiến pháp; chi biên soạn đề cương giới thiệu Hiến pháp; chixây dựng sách bình luận khoa học về Hiến pháp, thông cáo báo chí, sách, đặcsan, tài liệu để phát hành hoặc đăng tải trên website, trang thông tin điện tử:Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung vàbiên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đạihọc, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (theo mức đối với ngành đào tạo đại học,cao đẳng).

đ) Chi nghiên cứu khoa học, tọa đàm, hội thảo khoa học vềHiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Côngnghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đềtài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

e) Chi xây dựng chương trình, chuyên mục; in ấn, phát hànhcác ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành các băng rôn, khẩu hiệu, băng, đĩađể phục vụ công tác phổ biến Hiến pháp; thực hiện truyền thông trên báo, tạpchí, đài truyền hình, tập san, bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyênđề, làm bảng thông tin và hộp tin, thực hiện theo định mức, đơn giá của cácngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp cóthẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm.

2.2/ Chi thực hiện các nội dung tại khoản 2 mục II bản kếhoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (rà soát, lập danhmục các văn bản cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quyđịnh của Hiến pháp):

a) Chi rà soát văn bản pháp luật phục vụ cho việc sửa đổi,bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp: Thựchiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

b) Chi xây dựng văn bản pháp luật để cụ thể hóa quy định củaHiến pháp: Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phíngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vàhoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày10/9/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý, sử dụngngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy bannhân dân.

II. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổchức triển khai thi hành Hiến pháp:

- Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí tổ chức triểnkhai thi hành Hiến pháp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước vàcác văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương có tráchnhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để thực hiện. Trường hợpkinh phí được giao không đủ để thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đơn vịcó trách nhiệm lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, báo cáo cấpcó thẩm quyền quyết định bổ sung.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biếtvà triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn