BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8231 TC/TCT
V/v: khấu trừ khoản thù lao từ thuế Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế địa phương đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ khoản thù lao từ thuế Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần C; Mục I, Phần E Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 và Điểm 2 Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính thì Bên Việt Nam thực hiện việc khấu trừ thuế và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) thay cho Nhà thầu. Nhà thầu phụ nước ngoài sẽ được hưởng một khoản thù lao bằng 0,8% số thuế thực tế thu được. Số tiền thù lao này được khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp của Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài trước khi nộp vào tài khoản của NSNN và được hạch toán vào thu nhập sau thuế TNDN của bên Việt Nam ký kết hợp đồng để sử dụng trang trải các chi phí cho việc thu, nộp thuế và khen thưởng cho các cá nhân tham gia thu và nộp thuế.

Số thuế GTGT đã khấu trừ và nộp thay Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài vào NSNN (không tính trừ khoản thù lao được hưởng) là số thuế GTGT đầu vào của các Bân Việt Nam ký kết hợp đồng và được khấu trừ theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.b, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 và Điểm 1, Mục IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Khi kê khai nộp thuế thay Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài theo mẫu số 03 NT-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 169/1998/TT-BTC bên Việt Nam phải ghi rõ, cụ thể số tiền thù lao được hưởng và số thuế TNDN còn phải nộp (sau khi trừ đi số tiền thù lao được hưởng).

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến