VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8231/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán Khoản vay Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 – Khoản vay 2, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 170/TTr-NHNN ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc đàm phán Khoản vay Nhà máy Nhiệtđiện Mông Dương 1 – Khoản vay 2, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), PhóThủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vềviệc đàm phán Khoản vay Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 – Khoản vay 2 (Hiệpđịnh vay Khoản vay 2, Yêu cầu tài trợ lần 2, Hiệp định dự án Khoản vay 2) vàcác văn bản liên quan khác. Thời gian dự kiến trong tháng 11 năm 2009 tại HàNội.

2. Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủtịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoạigiao, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhànước Việt Nam do lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làmTrưởng đoàn. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tưpháp, Công Thương, ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục liên quantheo chức năng để đàm phán với ADB.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quanchủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàntất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàmphán lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm; các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn