VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 8234/VPCP-KTN

V/v: xử lý vấn đề báo nêu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tấn xã Việt Nam ngày 09 tháng 11 năm 2011, có bài: "Chưa được cấp phép đã ngang nhiên khai phá rừng" và ngày 15 tháng 11 năm 2011, có bài: "Nguy cơ vùng quy hoạch ngọt hóa tại nhiều huyện ở Cà Mau bị phá vỡ" (xin gửi các bản chụp kèm theo).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, lãm rõ những vấn đề báo nêu và báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;

- UBND các tỉnh: Bình Phước, Cà Mau;

- TTXVN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: ĐP, TH, PL, KNTN;

- Lưu: VT, KTN (3) T.26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Văn Trọng Lý