VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 8235/VPCP-KTN
V/v: sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 54/TTr-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các Nghị định của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các cơ quan, đưa nội dung sửa đổi các nội dung liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và cấp giấy phép xây dựng vào nội dung Đề án đổi mới quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình và các Nghị định về: Giấy phép xây dựng, Quản lý chất lượng cộng trình xây dựng và Nghị định thay thế Nghị định 02/2006/NĐ-CP về Quy chế khu đô thị mới trình Chính phủ theo đúng chương trình.
Đối với các nội dung liên quan đến quản lý quy hoạch xây dựng (Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ) và hướng dẫn thi hành Luật Bất động sản (Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ): Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Bộ TP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL, Cục KSTT;
- Lưu: VT, KTN (3), 18.0
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý