VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 8239/VPCP-QHQT
V/v: Thủ tục và điều kiện xin đăng cai tổ chức Hội nghị Thường niên IMF/WB 2015.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 246/TTr-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2011) về việc Việt Nam xin đăng cai tổ chứcHội nghị Thường niên IMF/WB 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.
2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối:
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện thông tin cơ bản gửi IMF/WB và làm việc cụ thể với Đoàn Kỹ thuật của IMF/WB;
- Theo dõi và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện về các vấn đề liên quan.
3. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan vận động sự ủng hộ của các quốc gia, đối tác quốc tế ủng hộ việc Việt Nam xin đăng cai tổ chức Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2015.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Khắc Định

>> Xem thêm:  Hai người đồng sở hữu tài sản tranh chấp chia tiền sau khi bán đất ? Cách Đòi lại phần đất ?

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?