BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8239/YT-ĐTr
V/v thanh toán vật tư tiêu hao y tế cho người bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 3426/BHXH-GĐYT ngày 20/9/2004 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán vật tư tiêu hao y tế, Bộ Y tế xin có ý kiến như sau:

1. Về đơn vị tính đối với Stent, balloon dùng trong can thiệp tim mạch thuộc “Nhóm 8- Các loại vật tư thay thế, hỗ trợ trong điều trị” trong Danh mục Vật tư tiêu hao y tế được BHXH (BHYT) thanh toán, ban hành kèm theo Quyết định 6282/2003/QĐ-BYT ngày 8/12/2004 của Bộ Y tế: Thống nhất đơn vị tính là “Cái hoặc Bộ” để phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

2. Về dụng cụ chụp động mạch vành: Để đảm bảo công bằng trong nhóm bệnh nhân tim mạch, Bộ Y tế nhất trí với việc thanh toán bộ dụng cụ sử dụng trong các trường hợp chụp động mạch vành tim mà không kèm theo nong hay đặt stent như đề xuất của BHXH Việt Nam.

3. Về đề nghị “tạm thời thanh toán 50% chi phí của các dịch vụ kỹ thuật can thiệt tim mạch có sử dụng stent và balloon, với mức thanh toán tối đa không vượt quá 30 triệu đồng/ người/ năm”: Trong khi chờ đợi việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị vẫn thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành tổng kết và báo cáo tình hình thanh toán vật tư tiêu hao theo Quyết định 6282/2003/QĐ-BYT đặc biệt là đối với các loại vật tư y tế đặc biệt, có mức thanh toán lớn. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, Bộ Y tế sẽ cùng liên Bộ và BHXH Việt Nam xây dựng mức thanh toán cụ thể, đảm bảo khả năng thanh toán của quỹ BHYT và phù hợp với những định hướng trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về Bảo hiểm y tế. Việc tổng kết đánh giá cũng là cơ sở để Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện nghiên cứu, chấn chỉnh cách thức cung ứng vật tư tiêu hao y tế, tạo thuận lợi cho người bệnh cũng như trong việc thanh toán giữa cơ quan BHXH với cơ sở khám chữa bệnh.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên