BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 823TCT/ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1967/CT-TTr2 ngày 15/12/2004 của Cụcthuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN:

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài thì:Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư cho việc tổ chức lại doanh nghiệp, doanhnghiệp mới kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ theo phương ángiải quyết các quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp nêu trong giải trình vềviệc tổ chức lại doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định24/2000/NĐ-CP nêu trên.

Mặt khác, theo quy định tại Mục I, Phần Đ, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính thì: Những cơ sở đã thành lậptrước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thứcdoanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổimới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổsung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng đượcxét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập.

Trường hợp công ty TNHH Novartis Việt Nam sau khi tách mộtphần tài sản và các quyền nghĩa vụ liên quan để thành lập công ty TNHH SyngentaViệt Nam thì công ty TNHH Syngenta Việt Nam không thuộc đối tượng được xét miễnthuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập.

Theo quy định tại Giấy phép đầu tư thì công ty TNHH NovartisViệt Nam được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi. Năm1998 là năm đầu tiên công ty kinh doanh có lãi nên công ty TNHH Novartis ViệtNam được miễn thuế TNDN năm 1998 và năm 1999. Kể từ năm 2000 Công ty TNHHNovartis Việt Nam hết thời hạn được hưởng ưu đãi và phải nộp thuế TNDN theo quyđịnh.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phải nộp thuế TNDN theo quyđịnh kể từ khi giấy phép được cấp có hiệu lực (do được kế thừa các quyền và nghĩavụ từ Công ty TNHH Novartis Việt Nam nên Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã hếtthời gian được ưu đãi miễn giảm thuế TNDN).

2. Về chi phí khác:

Theo quy định tại điểm b12, mục I, Phần thứ hai thì đối vớingành sản xuất chi phí quảng cáo, tiếp thị… và các chi phí khác không vượt quámức khống chế quy định là 7% cho 2 năm đầu và 5% cho các năm sau trên tổng chiphí của các khoản b1 đến b11 nêu trên.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam do kế thừa các quyền và nghĩavụ của Công ty TNHH Novartis Việt Nam nên khi tính các khoản chi phí hợp lýtrong năm để xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì tỷ lệ chi phí khác không vượtquá 5% cho các năm còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cụcthuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Syngenta VN;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến