TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 824/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Chi Nhánh Công ty CP Giám Định Đại Việt
Đ/chỉ: 115 Võ Văn Tần, phường 6, Q.3
MST: 0300561285 – 004

Trả lời văn bản số 01/DVC – CT/2014(Cục Thuế TP nhận ngày 07/01/2014) của Chi Nhánh về thuế suất thuế giá trị giatăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+Tại Khoản 1.b Điều 9 quyđịnh thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“ b) Dịch vụ xuất khẩu baogồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ởtrong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổchức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộpthuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;

Cá nhân ở nước ngoài làngười nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoàivà ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân trong khuphi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp kháctheo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

+ Tại khoản 2.b Điều 9 quyđịnh điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“ b) Đối với dịch vụ xuấtkhẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịchvụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toántiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định củapháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ởnước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, khôngphải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ởnước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam địnhcư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịchvụ.

...”.

+ Tại Điều 11 quy định thuếsuất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đốivới hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thôngtư này”.

- Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều2 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về cơ sở thường trú của doanh nghiệpnước ngoài tại Việt Nam:

“Doanh nghiệp được thành lậptheo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài)có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanhnghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanhnghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinhdoanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, chủ yếu bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điềuhành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địađiểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, côngtrình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ,bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay một tổ chức, cá nhânkhác;

- Đại lý cho doanh nghiệpnước ngoài;

- Đại diện tại Việt Namtrong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanhnghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng têndoanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặccung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránhđánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khácvề cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó”.

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chinhánh theo trình bày ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ khử trùng hàng hóa xuấtkhẩu cho khách hàng là tổ chức nước ngoài nhưng thực hiện dịch vụ khử trùng tạiViệt Nam phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 4;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
81 – 2933/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga