BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8242/BGDĐT-PC
V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

Kinh gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhàtrường (Đề án 1928); ngày 16/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6142/BGDĐT-PC gửi đến các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp về việc triển khai Đề án 1928 và gửi báo cáo kết quả thựchiện năm 2011 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2011.

BộGiáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 về cácnội dung cụ thể sau:

1. Việc ban hành kế hoạch vàtổ chức thực hiện Đề án 1928 (đề nghị nêu rõ số, ký hiệu văn bản hoặc danh mụcvăn bản, ngày tháng năm ban hành).

2. Tình hình tổ chức triểnkhai thực hiện Đề án 1928 và kết quả đạt được.

3. Đội ngũ giáo viên, giảngviên giảng dạy các môn học pháp luật và chương trình các môn học pháp luật (cácphụ lục gửi kèm theo).

4. Đánh giá chung về kết quảtriển khai thực hiện Đề án 1928; các thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bàihọc kinh nghiệm.

5. Các kiến nghị, đề xuất(nếu có).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dụcvà Đào tạo trước ngày 20/12/2011 theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, số 49 Đại Cồ Việt, HaiBà Trưng, Hà Nội đồng thời gửi theo địa chỉ Email: [email protected]

(Quá trình thực hiện, nếu cần traođổi thêm đề nghị liên hệ với Thường trực Ban Điều hành Đề án 1928 theo địachỉ: Đ/c Đặng Thu Huyền, Thư ký Ban Điều hành Đề án 1928, Tel: 04.38691410, DĐ:0963969699, email: [email protected]).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp; các bộ, ngành thành viên BĐH Đề án;
- Các thành viên BĐH Đề án;
- Lưu VT, PC, BĐH (60).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
Trần Quang Quý


Tên cơ sở:

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, GIẢNGVIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC PHÁP LUẬT

Stt

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Tên môn học

Tổng số giờ giảng/năm

Thâm niên công tác

Giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng

Liên hệ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

3

4

5

Ghi chú:

(2) Ghi rõ họ tên các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảngdạy các môn học pháp luật tại cơ sở

(3) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo của giáoviên, giảng viên như: cử nhân luật, thạc sỹ luật, tiến sỹ luật hoặc cử nhân,thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác

(4) Ghi cụ thể tên các môn học pháp luật đang trực tiếpgiảng dạy theo từng trình độ đào tạo tại cơ sở

(5) Ghi rõ tổng số giờ dạy môn pháp luật trên tổng số giờgiảng của giáo viên, giảng viên trong một năm

(6) Thống kê số năm trực tiếp giảng dạy các môn học phápluật

…………., ngày ….. tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Tên cơ sở:

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠYCÁC MÔN HỌC PHÁP LUẬT

Stt

Môn học

Trình độ đào tạo

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Thời lượng môn học

Giáo trình, tài liệu giảng dạy

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

3

4

5

Ghi chú:

(2) Ghi rõ tên các môn học pháp luật đang giảng dạy như:Pháp luật, pháp luật đại cương, Luật kinh tế, Luật Tài chính...

(3) Ghi rõ trình độ đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện: Đạihọc, cao đẳng, TCCN, trung cấp nghề…

(5) Ghi rõ số tiết hoặc số đơn vị học trình của từng môn học

(6) Ghi rõ tên giáo trình, tài liệu giảng dạy, chủ biên hoặcngười biên soạn của từng môn học pháp luật đang được sử dụng tại cơ sở.

…………., ngày ….. tháng 12 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)