BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8246/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn, thủ tục hoàn thuế tự vệ, chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: BộCông Thương.

Trả lời công văn số 949/QLCT-P2 ngày 17/12/2013 củaBộ Công Thương về thời hạn nộp thuế, thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa nhậpkhẩu áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

- Về thời hạn nộp thuế:

Thời hạn nộp thuế của hàng hóa chịu thuế tự vệ,thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp quy định tại khoản 7 Điều 20 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC được áp dụng đối với loại hình nhập kinh doanh; đối vớicác loại hình khác thì thời hạn nộp thuế áp dụng theo các loại hình tương ứngquy định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

- Về việc hoàn thuế:

Điều 95 Thông tư 128/2013/TT-BTC đã hướng dẫn việchoàn thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với hàng hóanhập khẩu áp dụng các loại thuế này trong trường hợp đối tượng nộp thuế nộpthừa tiền thuế theo quy định.

Riêng trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nướcngoài hoặc tái xuất sang nước thứ 3 hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, nếuthuộc đối tượng áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấpthì được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại khoản 5, khoản 8 Điều112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ; đối với việc hoàn thuế tự vệ, thuế chống bánphá giá, thuế chống trợ cấp có được hoàn đồng thời với thuế nhập khẩu haykhông, thì chưa được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiếnvới các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản gửi Bộ Công Thương khi Bộ Tàichính có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Bộ CôngThương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường