BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/BTC-CĐKT
V/v: Thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cáccông ty chứng khoán

Căn cứ vào chế độ báo cáo tài chính ban hành theoQuyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo đề nghị của các Công ty chứng khoán Bộ Tài chínhđồng ý để các công ty chứng khoán thực hiện chế độ kế toán công ty chứng khoánban hành theo Thông tư số 95/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 về việc hướng dẫn kếtoán áp dụng đối với công ty chứng khoán cho năm tài chính 2009, bắt đầu từngày 01/01/2009.

Bộ Tài chính thông báo để các Công ty chứng khoánbiết và thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các côngty phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Uỷ ban chứng khoán NN
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ CĐKT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Xuân Lực