ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 825/VP-VX
V/v: triển khai Thông tư liên tịch về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games).

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Bưu chính Viễn thông;
- Công an Thành phố,
- Sở Văn hóa và Thông tin,
- UBND quận, huyện.

UBND Thành phố Hà Nội nhận được Thôngtư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 1/6/2006 của Bộ Văn hóa –Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến(Online Games) (Xin gửi bản chụp kèm theo).

Về việc này, Đ/c Phó Chủ tịch UBNDThành phố Ngô Thị Thanh Hằng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Bưu chính Viễn thông chủtrì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin, UBND quận, huyện tổchức thực hiện nội dung Thông tư Liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA báocáo UBND Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố xin đượcthông báo để Sở Bưu chính Viễn thông, Công an Thành phố, Sở Văn hóa và Thôngtin, UBND quận, huyện biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Thế Quang (để báo cáo)
- Đ/c PCT Ngô Thị Thanh Hằng (để báo cáo)
- Như trên
- V1, V3, VX, KT, TH
- Lưu VT

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Đình Hồng