B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8251/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng tái xuất quá hạn 365 ngày

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Minh Anh.
(Số 09, phường ĐôLương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Trả lời công văn không số ngày 01/8/2015 của Công ty TNHHMinh Anh và Công ty TNHH Phước Thành về việc đề nghị xem xét hoàn thuế xuấtkhẩu lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đótái xuất sang nước thứ ba quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 thì hàng hóanhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sangnước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuếquan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thươngmại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thựchiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đãnộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuấtkhẩu. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộpthuế xuất khẩu: Hàng hóađược tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạntối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tụchoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báocáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Tại công văn số 19128/BTC-TCH Q ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính yêu cu: “Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiệnhoàn thuế đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, g nhập khẩu sau đó tái xuất quá 365 ngày k từ ngày nhập khẩu”.

Liên quan đến việc thực hiện công văn số 19128/BTC-TCH Q ngày30/12/2014, Bộ Tài chính đã có côngvăn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/01/2015; số 404/BTC-TCHQ ngày 13/01/2015; số 4056/BTC-TCHQ ngày 30/3/2015 hưngdẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Trường hpCông ty TNHH Minh Anh và Công ty TNHH Phước Thành nhập khẩu mặt hàng gỗ sau đótái xuất sang nước thứ ba quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu, không đáp ứngđiều kiện để được xem xét hoàn thuế theo quy địnhtại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC nên không được hoàn lại số tiềnthuế xuất khẩu đã nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Minh Anh và Côngty TNHH Phước Thành được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Trị (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Hải Trang