TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1393/HQĐNa-GSQLđề ngày 12/7/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫuD cấp cho mặt hàng là linh kiện đồng bộ, tháo rời, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc liên quan đến C/Omẫu D dẫn trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi với Bộ Công Thươngnhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Ngay khi nhận được ý kiến từ cơ quannày, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha