TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 826/TCT-DNK
V/v: Chính sách miễn, giảm thuế TNDN năm 2002, 2003

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH sứ Tây Sơn
Đ/c: Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình

Trả lời công văn số 127/2005/CV-TS ngày 15/11/2005 của Công ty hỏi về việc thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 2002 và năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: “Sau khi được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này phải gửi bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư để làm căn cứ thực hiện các ưu đãi về thuế cho cơ sở theo đúng quy định tại Điều 37 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP; Hàng năm, căn cứ theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tự xác định các khoản được ưu đãi về thuế, các khoản còn phải nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiện kê khai, nộp Ngân sách Nhà nước theo từng kỳ cũng như quyết toán cả năm với cơ quan thuế theo chế độ quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sứ Tây Sơn được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ tháng 6/2002 nhưng không thực hiện các thủ tục theo quy định nêu trên thì cơ sở kinh doanh không được xét miễn, giảm thuế năm 2002 và năm 2003 theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do không nắm được những quy định của Luật thuế, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2662/TCT-PCCS ngày 08/8/2005 về việc chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai, đồng thời gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thống nhất. Theo nội dung công văn thì thời điểm gửi công văn đề nghị miễn, giảm thuế năm 2003 đã được mở rộng hơn, chậm nhất là trong thời hạn nộp quyết toán thuế năm 2004 thì doanh nghiệp vẫn được xét miễn, giảm thuế của năm tài chính 2003.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2005 Công ty mới có đơn đề nghị miễn, giảm thuế (đã quá thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2004), do đó, năm 2003 cũng không được xét miễn, giảm thuế TNDN theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Thái Bình;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến