BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 826/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thanh toán hợp pháp xử lý mua hàng doanh nghiệp bỏ trốn

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 12801/CT-TTra1 -Đ4 ngày 13/12/2006 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn điều kiện để công nhận chứng từ hợp pháp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chứng từ thanh toán tiền hợp pháp khi mua hàng làm căn cứ xử lý đối với trường hợp hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trước ngày cơ sở kinh doanh bỏ trốn là các chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ mua vào quy định tại điểm IV, Mục II Danh mục chứng từ kế toán, Phần thứ 3 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp và được lập theo đúng hướng dẫn tại điểm 3, 4, Mục I, Phần thứ 3 Chế độ chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC nêu trên, phù hợp với nội dung, hình thức giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ ký kết với bên bán.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương