BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8266/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 98/2013-HĐV ngày 16/12/2013 của Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng về việcmiễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị địnhsố 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ. Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì thiết bị, máy móc nhập khẩutạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu nếu đápứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mụctiêu, qui mô của dự án đầu tư;

- Đáp ứng các quy định về tài sảncố định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tàichính.

Trường hợp Công ty TNHH MTV HồngĐức Vượng nhập khẩu bộ nồi hơi Model DZL8-1.25-WII Steam Boiler, nếu xác địnhlà thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư vàđáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH MTV Hồng Đức Vượng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân