VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8266/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 3562/TTr-BNN-CB ngày 02 tháng 11 năm 2009) vềviệc tổ chức Hội thảo quốc tế tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc tổ chứcHội thảo quốc tế “Mỗi làng một sản phẩm” lần thứ 7 (OVOP) tại Hà Nội trong năm2010.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tổ chức Hội thảo theo quy định hiện hành tại Quyết định số 122/2001/QĐ-TTgngày 21 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hộinghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làmviệc với các cơ quan nước ngoài đồng tổ chức Hội thảo để tranh thủ kinh phí tổchức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc