BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8268/BTC-TCHQ
V/v danh sách sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa thể thao và du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công thương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng TMCP: Ngoại thương Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam.

Ngày 30/5/2014,Thủ tướng Chính phủ có công văn số 806/TTg-KTTH về việc hoàn thuế giá trị giatăng (GTGT) cho người nước ngoài. Tại điểm 1 công văn số 806/TTg-KTTH quy định:"Từ ngày 1/7/2014 trở đi, đồng ý áp dụng việc hoàn thuế GTGT theo quyđịnh tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật thuế GTGT tại các cửa khẩu: Các cửa khẩu sân bay quốc tếNội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh; Các cửa khẩu cảng biển quốc tế: KhánhHội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng), Nha Trang (Tỉnh KhánhHòa)".Tại điểm 2 công văn 806/TTg-KTTH Thủ tướng Chính phủ giao:"BộTài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan ban hành vănbản hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT và các vấn đề về quản lý hoàn thuế, nhiệm vụcủa các cơ quan trong việc thực hiện chính sách này; Chủ trì; phối hợp với cácBộ, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cụ thể chính sách này, bao gồmcả việc lựa chọn cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng, doanh nghiệp bánhàng và ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế".

Căn cứ ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 806/TTg-KTTH và quy định tại Luậtthuế GTGT số 31/2013/QH13 , Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ, ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTCquy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài,người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Căn cứ công văn số806/TTg-KTTH của Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính thông báo danh sách các sânbay, cảng biển áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo hướng dẫn củaBộ Tài chính tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 gồm:

- Các cửa khẩu sânbay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh;

- Các cửa khẩucảng biển quốc tế: Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng),Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa).

Bộ Tài chính thôngbáo để các Bộ, ngành và các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCHQ (221b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn