BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 827/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 3031/CT-TTHT ngày 26/11/2012 của Cục Thuế tỉnhQuảng Ngãi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

-Khoản 1 Điều 161 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội quyđịnh:

1.Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởikiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sựkiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trướcđược và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết vàkhả năng cho phép.”

-Điểm 1, 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế như sau:

“1.Trừ các khoản chi nêu tại khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chinếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1.Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

1.2.Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1.Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Mục này, trừ phầngiá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác khôngđược bồi thường.

Doanhnghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh vàtrường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Phầngiá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác khôngđược bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần bồi thường dotổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.”

Căncứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vậntải hàng hóa, trong quá trình vận chuyển hàng hóa xe bị bốc cháy, Tòa án nhândân tối cao đã có kết luận nguyên nhân gây cháy là do lỗi kỹ thuật và quyết địnhtổ chức bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại theo quy định thì phần thiệt hạidoanh nghiệp phải bồi thường cho chủ hàng sau khi đã trừ phần bồi thường do tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thanh toán được xác định là giá trịtổn thất trong trường hợp bất khả kháng nên doanh nghiệp được tính vào chi phíđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn