BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 827/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối vối thu nhập từ trúng thưởng

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty du lịch Sài Gòn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 62/TCT-KH ngày04/02/2009 của Tổng công ty du lịch Sài Gòn đề nghị hướng dẫn giải quyết vướngmắc trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ trúngthưởng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6.1, mục II, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với trúng thưởng trong các hìnhthức các cược, casino là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng màngười tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào”.

Như vậy, trường hợp cá nhân trúng thưởng từ các trò chơiđiện tử thì thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ số tiền thưởng vượttrên 10 triệu đồng (không tính trên chênh lệch giữa số tiền nạp vào máy (key in)với số tiền khách được lấy lại (pay out/cash out)) và không được trừ các khoảnchi phí mà cá nhân đã bỏ ra để tham gia trò chơi.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty du lịch Sài Gòn đượcbiết và nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CST;
- Lưu VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương