BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8270/BTC-TCHQ V/v thanh lý hàng hóa là TSCĐ ca DNCX

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian vừa qua, có một sốdoanh nghiệp chế xuất (DNCX) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc thanh lýhàng hóa nhập khẩu là tài sản cố định theo quy định tại Điều 79Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính khi tiến hànhthanh lý máy móc, thiết bị nhập khẩu theo các tờ khai đã quá thời hạn lưu trữ(quá thời hạn 05 năm) bị thất lạc hồ sơ hải quan dẫn đến không còn dữ liệu đểcung cấp thông tin số tờ khai cho cơ quan hải quan. Để tháo gỡ khó khăn này choDNCX khi thanh lý tài sản cố định, Bộ Tài chính hướng dẫn thống nhất như sau:

Đối với trường hợp thanh lý, thay đổimục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của DNCX đượcáp dụng hướng dẫn tại Điểm 13 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướngmắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đểđược hướng dẫn kịp thời./.


- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG