BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/BYT-DP V/v Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Viện Pasteur Nha Trang;
- Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, trên cả nước đã có 10 tỉnh, thành phố xuất hiện các trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đối với tỉnh Gia Lai tính đến (06h00 ngày 03/02/2021) đã có 13 ca dương tính, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là rất cao. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, ước tính sẽ phải thực hiện xét nghiệm khoảng 3000 mẫu/ngày để kịp thời phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch triệt để; Do đó, Bộ Y tế đề nghị một số nội dung công việc như sau:

1. Đối với Viện Pasteur Nha Trang:

- Điều động 01 hệ thống xét nghiệm Real time PCR (có tích hợp hệ thống chuẩn bị mẫu tự động) để tăng cường xét nghiệm các mẫu nghi ngờ dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại Gia Lai;

- Bố trí nguồn nhân lực để vận hành quá trình xét nghiệm;

- Bố trí đủ số lượng các kit test, hóa chất, vật tư tiêu hao để phục vụ xét nghiệm;

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Sở Y tế Gia Lai để tiến hành lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm.

2. Đối với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (người, trang thiết bị, vật tư tiêu hao,....) để tăng cường hỗ trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên và tỉnh Gia Lai khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần kịp thời báo cáo Bộ Y tế để chỉ đạo, xử lý.

 

>> Xem thêm:  Đơn đề nghị miễn, giảm tiền học phí và hỗ trợ chi phí học tập


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Gia Lai (để nắm bắt chỉ đạo);
- Sở Y tế tỉnh Gia Lai (để phối hợp);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên