BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 828-CV/VPTW/nb
V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Các cơ quan đảng và đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04-4-2011của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu tăng 830.000 đồng, thực hiệntừ ngày 01-5-2011; để đảm bảo mức thù lao phù hợp với công việc được giao, trêncơ sở chế độ chi bồi dưỡng tại Công văn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005không còn phù hợp.

Văn phòng Trung ương Đảng điều chỉnh mức chi bồidưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổnghợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chứcđảng các cấp như sau:

1. Đối tượng và mức chi bồi dưỡng cho kế toánkiêm nhiệm

1.1. Đối tượng:

Mỗi chi bộ cơ sở; đảng bộ được chi 1 (một) suất bồidưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổnghợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chứcđảng các cấp (kể cả cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân cùng cấp được giao nhiệmvụ).

1.2. Mức chi:

a) Chi bộ cơ sở được hưởng mức 0,1 mức lương tốithiểu/người/tháng.

b) Đảng bộ có dưới 20 tổ chức đảng trực thuộc đượchưởng mức 0,12 mức lương tối thiểu/người/tháng.

c) Đảng bộ có từ 21 đến 40 tổ chức đảng trực thuộcđược hưởng mức 0,15 mức lương tối thiểu/người/tháng.

d) Đảng bộ có từ 41 đến 60 tổ chức đảng trực thuộcđược hưởng mức 0,18 mức lương tối thiểu/người/tháng.

e) Đảng bộ có từ 61 tổ chức đảng trực thuộc trở lênđược hưởng mức 0,20 mức lương tối thiểu/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí đảm bảo: sử dụng số đảng phí đượctrích, giữ lại theo quy định ở tổ chức đảng mỗi cấp. Riêng đảng bộ các xã đặcbiệt khó khăn do đảng bộ cấp trên chi và được hạch toán vào mục 7850 (chi chocông tác đảng ở tổ chức đảng cơ sở và cấp trên cơ sở), tiểu mục 7899 (khác).

Quy định này thực hiện từ 01-11-2011, thay thế Côngvăn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương(nay là Văn phòng Trung ương Đảng).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơnvị phản ánh về Văn phòng Trung ương Đảng để nghiên cứu giải quyết.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường