BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 828/TCT-CS
V/v: vướng mắc thực hiện chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Quảng Nam

Trảlời Công văn số 6219/CT-TTHT ngày 06/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đềnghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1)Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

-Tại khoản 1, Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định: “1. Trừcác khoản chi quy định tại khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.”

Căn cứcác quy định nêu trên và căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 9 Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chỉ có các khoản chi tài trợcho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho ngườinghèo theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vìvậy, cơ sở kinh doanh khai thác khoáng sản có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đầu tưnâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sảnvà xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai tháctheo quy định của luật khoáng sản và không được hạch toán khoản chi hỗ trợ nàyvào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2)Về thuế tài nguyên:

-Tại Điều 6 Luật Thuế tài nguyên năm 2010 có quy định: “1. Giá tính thuế tàinguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thácchưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

-Tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 27/3/2010 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫnthi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên, quy định:“1.1. Giátính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên khai thác chưa baogồm thuế giá trị gia tăng (không phân biệt địa bàn tiêu thụ) và được áp dụnglàm giá tính thuế cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng cócùng phẩm cấp, chất lượng, không phân biệt một phần vận chuyển đi nơi khác tiêuthụ hoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, phân loại; Giá bán của một đơnvị tài nguyên được tính bằng tổng doanh thu (chưa có thuế GTGT) của loại tàinguyên bán ra chia cho tổng sản lượng loại tài nguyên tương ứng bán ra trongtháng.”

-Tại điểm 3.3, Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC nêu trên quy định:“3.3.Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuấtkhẩu đơn vị sản phẩm tài nguyên (theo giá FOB); trường hợp tài nguyên khai thácvừa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thì đối với phần tiêu thụ nội địa là giá bánđơn vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đối với phầnxuất khẩu là giá xuất khẩu.

Tổchức, cá nhân khai thác tài nguyên phải kê riêng sản lượng tài nguyên tiêu thụnội địa, sản lượng tài nguyên xuất khẩu để khai thuế tài nguyên phải nộp trongtháng, khai quyết toán thuế tài nguyên theo quy định.”

Căncứ các quy định nêu trên, giá tính thuế tài nguyên khai thác là giá bán tàinguyên không phân biệt địa bàn tiêu thụ; Trường hợp cơ sở khai thác thỏa thuậnvới bên mua ghi rõ trong hợp đồng mua bán là vận chuyển tài nguyên giao bán tạiđịa điểm do bên mua chỉ định và trên chứng từ hóa đơn thể hiện riêng giá bántài nguyên theo giá thị trường và chi phí vận chuyển riêng thì giá tính thuếtài nguyên là giá bán tài nguyên khai thác.

Đốivới tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu thì giá tínhthuế tài nguyên là giá xuất khẩu đơn vị sản phẩm tài nguyên (theo giá FOB).

3)Mức phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản:

-Tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ vềphí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, quy định mức thu phí bảo vệmôi trường đối với khai thác đá Fenspat là 50.000 đồng đến 70.000 đồng/tấn.

Theokiến nghị của Cục Thuế mức thu theo Nghị định số 74/2011/NĐ-CP nêu trên là caoso với trước đây là 20.000 đồng/tấn do đá Tràng Thạch (fenspat) tại mỏ QuảngNam có nhiều tạp chất, giá bán thấp, mức thu cao làm tăng giá thành, khó tiêuthụ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định mức thu cho phù hợp.

Đểcó căn cứ trình Chính phủ nghiên cứu ban hành mức phí bảo vệ môi trường phù hợpvới chất lượng, giá bán của đá fenspat, đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND tỉnhQuảng Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành lập báo cáo kỹ thuật, đánhchất lượng và đề xuất phương án báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ nghiêncứu quy định mức phí phù hợp.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn