BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
V/v: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị theo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 ngành GTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải
Triển khai theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm2020, căn cứ theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về triển khai Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020 ngành Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:
1. Giao Vụ Khoa học - Công nghệ là đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 ngành Giao thông vận tải; Tổng hợp số lượng và lộ trình đổi mới công nghệ của các đơn vị, danh mục các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia, kế hoạch đào tạo nhân lực Khoa học-Công nghệ … của các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo chương trình xem xét quyết định nội dung triển khai của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 ngành Giao thông vận tải.
2. Tổng cục, và các Cục quản lý chuyên ngành căn cứ vào Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ:
- Xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu về kiểm tra, đánh giá và xếp loại đổi mới công nghệ trong lĩnh vực của mình;
- Đăng ký danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia;
- Đưa ra kế hoạch xây dựng bản đồ công nghệ;
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung và lộ trình đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực Khoa học-Công nghệ trong 02 giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2015-2020 của đơn vị;
- Đề xuất các giải pháp thực hiện và các cơ chế phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Các nhiệm vụ nêu trên đề nghị hoàn thành và gửi về Bộ trước ngày 19/12/2011 bằng văn bản và Email: [email protected]
3. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ:
- Đăng ký danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia;
- Đưa ra kế hoạch xây dựng bản đồ công nghệ;
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung và lộ trình đối mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực Khoa học-Công nghệ trong 02 giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2015-2020 của đơn vị;
- Đề xuất các giải pháp thực hiện và các cơ chế phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan.
Các nhiệm vụ nêu trên đề nghị hoàn thành và gửi về Bộ trước ngày 19/12/2011 bằng văn bản và Email: [email protected]
4. Trung tâm công nghệ thông tin
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến và lực lượng chuyên gia công nghệ trong ngành Giao thông vận tải.
5. Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

- Xem xét đề xuất các phương án triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ Điện tử và Viễn thông nhằm đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong ngành giao thông vận tải
Các phương án đề xuất và lộ trình đề nghị gửi về Bộ trước ngày 19/12/2011 bằng văn bản và Email: [email protected]
6. Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét bố trí, đảm bảo nguồn tài chính thực hiện Chương trình này.
7. Ban quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Vụ Khoa học-Công nghệ và các cơ quan đơn vị thực hiện tốt Chương trình này.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban chỉ đạo (Theo quyết định số 1807/QĐ-TTg );
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?