VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 8283/VPCP-TCCV
V/v tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tới

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3643/TTr-BNV ngày09 tháng 11 năm 2009 về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉđạo như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổngkết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2001-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm2001 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng, trình Chính phủ Chương trình cải cáchhành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 vào Quý IV năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thựchiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: TH, ĐP, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc