VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 8284/VPCP-KTTH
V/v xử lý vướng mắc C/O mẫu S của Campuchia

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15934/BTC-TCHQngày 11 tháng 11 năm 2009 về việc xử lý vướng mắc C/O mẫu S của Campuchia, thaymặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị củaBộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng