TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82861/CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam(Địa chỉ: Tòa nhà VTC Online, tầng 20, s 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; MST: 0106498113)

Trả lời công văn số 01- 15/CV /TCV ngày 21/10/2015 của Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật thuế TNCN và Nghị đnh 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn về việc xác định cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam.

- Căn cứ Điều 21, điểm 3, tiết b.2.1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho t chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số92/2015/TT-BTC .

- Phụ lục mẫu số02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư s92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp t chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với s thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

….”

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

+ Trường hợp năm 2015, Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam có lao động là đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại nước ngoài dothuyên chuyển sang làm việc tại Nhật Bản, đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản thì cá nhân được trừ số thuế đã nộp tại Nhật Bản khi quyết toán thuế theo quy định.Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phn thu nhập phát sinh tại Nhật Bản.

Trường hợp, cơ quan thuế Nhật Bản không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp thì cá nhân người lao động có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo t khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở Nhật Bản có xác nhận của người nộp thuế theo quy định tại tiết b.2.1 điểm 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC nêutrên.

+ Nội dung hỏi về xác định tình trạng cư trú của người lao động đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế tham chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

+ Trường hợp cụ thể đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn