TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82862/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.(Đ/c: Số 01 Lương Đình Của, Phương Mai, Đng Đa, thành phố Hà Nội - MST:0101449271)

Trả lời công văn số 1 316/CV-CTG đề ngày 03/12/2015 của Công tyCổ phần Giống cây trồng Trung ương hỏi về chính sách thuế. Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung thông tin của Công ty vào ngày 14/12/2015, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị đnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh về thuế có hướng dẫn như sau:

+ Tại Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giátrị gia tăng:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng; đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo hình thức Công ty B giao cho Công ty A con giống, thức ăn, thuốc thú y, Công ty A giao, bán cho Công ty B sản phẩm heo thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và sản phẩm heo Công ty A giao, bán cho Công ty B thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Sản phẩm heo Công ty B nhận lại từ Công ty A: nếu Công ty B bán ra heo (nguyên con) hoặc thịt heo tươi sống thì sản phm bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nếu Công ty B đưa heo vào chế biến thành sản phẩm như xúc xích, thịt hun khói, giò hoặc thành các sản phẩm chế biến khác thì sản phẩm bán ra thuộc đi tượng chịu thuế GTGT theo quy định.... ”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện mô hình liên kếtvới nông dân để sản xuất lương thực (mặt hàng gạo), sau đó thu mua, xay sátđóng gói thì sản phẩm bán ra thị trường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cục Thuế TP Hà Nội trả li để Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn