VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8287/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị (văn bản số 3260/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2010); ý kiến các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7291/BKH-KTNN ngày 13 tháng 10 năm 2010), Giaothông vận tải (công văn số 7090/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2010), Tàichính (công văn số 13519/BTC-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010) và Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 3311/BNN-TCTL ngày 12 tháng 10 năm 2010) vềviệc đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn kết hợp với đường giaothông nông thôn (Hồ Xã - Vĩnh Tân tại Km1+770, thôn Linh Đơn xã Vĩnh Hòa - thônTiên Mỹ xã Vĩnh Lâm) huyện Vĩnh Linh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị sớm hoàn tất thủ tục đầu tư dự án nêu trên, sắp xếp thứ tự các dự ánưu tiên đầu tư, chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốnhợp pháp khác và số kinh phí đã được ứng để thực hiện các dự án trong năm 2010như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày25 tháng 10 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý