VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8288/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình giáo dục trung học, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 175/TTr-NHNN ngày 13 tháng 11 năm 2009 về kết quả đàm phán các Hiệp định cho chươngtrình phát triển giáo dục trung học, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB),Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung các Hiệp định vay(gồm Hiệp định vay chương trình và Hiệp định vay dự án) cho chương trình pháttriển giáo dục trung học nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo choADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnVăn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký các Hiệp định vaynêu trên với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kết các Hiệp định vay nêu trên.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản tiếpnhận vốn của khoản vay chương trình (trị giá 20 triệu USD), mua lại số ngoại tệnày để bổ sung dự trữ ngoại hối quốc gia tương tự như các khoản vay chươngtrình trước đây.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật nội dung liên quan trongvăn kiện chương trình, dự án trên cơ sở đã thỏa thuận và thống nhất với ADB trongquá trình đàm phán; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất công việcchuẩn bị nhằm triển khai các hoạt động của dự án theo đúng tiến độ, đảm bảohiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc