BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8289 /BGTVT-QLXD
V/v thực hiện và quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ.

Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2464/VPCP-KTKH ngày18/4/2008 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý côngtác rà, phá bom, mìn, vật nổ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắcviệc tách phần kinh phí rà, phá bom, mìn, vật nổ thành tiểu dự án độc lập trongdự án đầu tư do Bộ Quốc phòng thực hiện từ khâu lập, thẩm định, phê duyệtphương án kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán công trìnhvà giao Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Tuy nhiên đến thời điểm này, qua theo dõi danh mục các vănbản QPPL đăng trên Công báo, được biết Bộ Quốc phòng chưa ban hành văn bản sửađổi, bổ sung Thông tư số 146/2007/TT-BQP như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ nêu trên.

Hiện nay, Bộ GTVT đang hoàn tất các thủ tục để khởi công cácdự án xây dựng giao thông, trong đó có các dự án trọng điểm phục vụ 1000 nămThăng Long. Tuy nhiên, các dự án này đều chưa được rà phá bom, mìn, vật nổ dovướng thủ tục trong công tác chấp thuận phương án kỹ thuật, phê duyệt dự toánvà chỉ định đơn vị thực hiện.

Nhằm đáp ứng tiến độ và sớm triển khai khởi công các dự ánxây dựng công trình giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm phục vụ 1000năm Thăng Long, Bộ GTVT đề nghị Bộ Quốc phòng sớm ban hành văn bản sửa đổi, bổsung Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 theo tinh thần văn bản số2464/VPCP-KTKH ngày 18/4/2008 của Văn phòng Chính phủ. Trong khi chờ ban hànhvăn bản, Bộ GTVT tiếp tục thực hiện các thủ tục triển khai công tác rà phá bom,mìn, vật nổ theo các quy định trước đây.

Đề nghị Bộ Quốc phòng sớm có ý kiến để Bộ GTVT thực hiện,đáp ứng tiến độ các dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, QLXD(3).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức