BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan Việt Nam kínhchào Đại sứ quán Cộng hòa Liên Bang Đức tại Hà Nội và hân hạnh phúc đáp cônghàm số 001/2014 ký hiệu 412.SE/NanoCare AG ngày 09/01/2014 của Quý Đại sứ quánliên quan đến đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng vật liệu Nano phủbề mặt dễ chùi rửa của Công ty BiTraCon Trade & Consult như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, tổ chức, cá nhân sẽ nộp hồ sơđề nghị xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tới Cục Hải quantỉnh, thành phố (nơi dự kiến làm thủ tục hải quan). Trên cơ sở xem xét hồ sơxác định trước mã số của tổ chức, cá nhân, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ cóvăn bản đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để ban hành thông báo kết quả xác địnhtrước mã số đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về xác định trước mã số hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu. Theo đó, hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Khoản 2gồm:

1) Đơn đề nghị xác định trước mã số(theo mẫu số 01/XĐTMS /2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này): 01 bảnchính;

2) Hợp đồng mua bán với nước ngoàitheo quy định hiện hành của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức,cá nhân có đơn đề nghị xác định trước mã số trực tiếp thực hiện giao dịch: 01bản chụp;

3) Tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiếtthành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa:01 bản chính;

4) Catalogue hoặc hình ảnh hànghóa: 01 bản chụp;

5) Mẫu hàng hóa đối với trường hợpphải có mẫu hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

6) Bảng kê các tài liệu của hồ sơxác định trước mã số: 01 bản chính.

Tổng cục Hải quan trân trọng đềnghị Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội hướng dẫn Công ty BiTraConTrade & Consult nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp cònvướng mắc, đề nghị Công ty BiTraCon Trade & Consult liên hệ trực tiếp vớiCục Hải quan tỉnh, thành phố (nơi dự kiến làm thủ tục hải quan đối với hàng hóađề nghị xác định trước mã số) để được hướng dẫn cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan xingửi tới Đại sứ quán lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty BitraCon Trade & Consult;
(địa chỉ: Kurt Schumacher Str 100 - 66333 Volklingen/Germany)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường