TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 829/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam

Trả lời công văn số 033/HHBH /2006 ngày 20/02/2006 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam kiến nghị về thời điểm áp dụng thu thuế đối với các đại lý bảo hiểm. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thì việc nộp thuế của các đại lý bảo hiểm được áp dụng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 07/01/2006). Việc quyết toán thuế thu nhập năm 2005 đối với các đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ kinh doanh bảo hiểm được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương