THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 829/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Công ty lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty lâm nghiệp Yên Thành thành Ban quản lý rừng phòng hộ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 496/BNN-ĐMDN ngày 24 tháng02 năm 2011) và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2395/UBND .NN ngày 11 tháng 5 năm 2011) về việc chuyển Công ty Lâm nghiệp Anh Sơnvà Công ty Lâm nghiệp Yên Thành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thành Banquản lý rừng phòng hộ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyểnCông ty Lâm nghiệp Anh Sơn và Công ty Lâm nghiệp Yên Thành thành Ban quản lýrừng phòng hộ Anh Sơn và Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An thực hiện việc chuyển đổi này theo quy định của pháp luật, bảo đảm tínhpháp lý của việc thu hồi và chuyển giao diện tích rừng phòng hộ cho hai đơn vịnày quản lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, LĐ-TB&XH, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng